Apputeksncdana

Lietu un raþotòu biznesâ darbinieki bieþi izmanto maðînas, kuru darbs rada nelielu, sadrumstalotu daïiòu emisiju, kas runâ par telpu putekïiem. Ilgtermiòa darbîba apputeksnçðanâ var bût ïoti problemâtiska darbinieku veselîbai. Atseviðíiem apputeksnçðanas veidiem ir toksiska dzîve uz cilvçka íermeòa. Ðî spçle, apputeksnçðanas negatîvâ ietekme uz cilvçkiem pasliktina to efektivitâti viòu darbâ. Daþreiz ir putekïi un uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas gâzes, putekïi un tvaiki, kas var izraisît eksploziju, kas var izraisît dzîvîbas zaudçðanu vai veselîbu.

Lai to novçrstu, ieteicams izmantot putekïsûcçju iekârtas. Putekïu nosûcçji vai rûpnieciskâ putekïu noòemðana ir mehânisms, kurâ no telpâm, kas izðíîdinâtas gaisâ, tiek apstrâdâti putekïi, izplûdes gâzes un ârkârtas rûpnieciskie tvaiki. Dezinficçðanas iekârtas ir gatavas izmantot veselîbas un droðîbas principu piemçroðanas un darbinieku veselîbas profilakses dçï. Dezinfekcijas iekârtu beigas ir vietçjâs izplûdes sistçmas. Tie bûtu jâglabâ pçc iespçjas tuvâk apputeksnçðanas avotam, lai piesâròojoðâs vielas ðobrîd tiktu izvçlçtas to izcelsmes jomâ. Ðî metode netiks izplatîta nevienâ telpâ. Papildus putekïu novçrðanai no gaisa rûpnieciskâ attîrîðana nodroðina arî pastâvîgu recirkulâciju. Putekïu nosûkðanas iekârtâm ir risinâjumi, kas ierobeþo kaitîgo daïiòu un netîrumu emisiju atmosfçrâ.

Izvçloties un veidojot rûpniecisko dezinfekcijas sistçmu, ir svarîgi òemt vçrâ daudzus svarîgus noteikumus. Pirmkârt, atseviðíie moduïu attîrîðanas sistçmas moduïi nevar radît elektrostatiskos lâdiòus - zemâkais, kas bûtu svarîgs, lai izraisîtu uzliesmojoðu gâzu eksploziju. Ventilâcijas kanâli, kas ierodas uzstâdîðanas secîbâ, vçlas, lai tie bûtu izgatavoti no materiâliem, kas ir îpaði izturîgi pret koroziju un nodilumu. Savienojumu sasprindzinâjums ir ïoti nozîmîgs. Pateicoties tam, ðî metode darbojas efektîvâk, strâdâ ar augstu efektivitâti un, iespçjams, rada daudz ilgâku laiku bez sadalîjuma. Erozijas rezultâtâ palielinâs noplûde, kas spçj darboties pareizajos punktos sistçmas darbîbâ, tâpçc tiem ir jâbût, kad tie ir viegli likvidçjami.