Tymbark rathotne

Svarîga lieta, kas ir atbildîga par katras raþotnes aprûpi, ir piemçrota, laba un pierâdîta vide, lai aizsargâtu vidi no piesâròojuma, kas varçtu nonâkt centrâ ar izplûdes gâzçm. Jebkura raþotne, kuras darbîba ir saistîta ar risku, ka cilvçku veselîbai bûs sareþìîta un slikta veselîba kâ tâ saucamâ rûpnieciskajiem atkritumiem ir pienâkums nodroðinât piemçrotu aizsargaprîkojumu, kas ïautu izveidot efektîvu putekïu savâkðanas sistçmu.

https://forte-l.eu/lv/

Putekïu nosûkðanas sistçmas òem vçrâ bîstamo vielu izolâcijas ceïus, pirmkârt, putekïus un indîgas gâzes, kas atrodas izplûdes gâzçs, un novçrð to iekïûðanu atmosfçrâ. Modernajâ plânâ tiek izmantoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tie ietver îpaðus filtrus, kas prasa sareþìîtas un toksiskas vielas, kas aizòem patçrçto pçdçjâ paredzçtajâ konteinerâ, kura saturs ir pakïauts speciâlai apglabâðanai, bez kaitîgiem traucçjumiem dabiskâ vietâ. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ vidi gan bloíçjot indîgus putekïus un dzinumus gaisâ, gan grâmatu un daudzdzîvokïu rûpnîcu, kurâ var redzçt darbiniekus. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðinâs pilnîgu uzticîbu un higiçnu darbâ. Ðâda stila vçrtîgâkâ iezîme ir saglabât gaisu pirms ïoti kaitîga oglekïa dioksîda ievadîðanas tajâ. Lai efektîvi risinâtu emisijas, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, kas radikâli dzesç gâzi. Tomçr sâkotnçjâ fâzç dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîds tiktu nojaukts no gâzes.